سامانه جامع بیمه گری پردیس

 این سامانه کلیه فعالیت های بیمه گری و مالی کلیه رشته های مختلف بیمه ای را به صورت یکپارچه و متمرکز در بر میگیرد رشته های بیمه ای این سامانه عبارتند از:

فهرست زیر سیستم ها: