مدیریت منابع سازمان

این سیستمها در یک شرکت بیمه در ایران به همراه سامانه حسابداری یکپارچه شده و به صورت اتوماتیک در سیستم مالی و حسابداری ثبت سند می نماید.