سیستم مدیریت مشتریان (CRM)

وظیفه مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان از طریق کانالهای مختلف را دارد. برخی از مهمترین کارکردهای این سامانه عبارتند از :

  • مدیریت درخت دانش
  • قابلیت نگهداری سوابق تماسهای مشتری از کانالهای مختلف
  • مدیریت درخواستها، سئوالات و انتقادات و پیشنهادات مشتریان
  • امکان اتصال به سایر سامانه‌های داخلی سازمان