نرم افزار مدیریت سبد سهام (Portfolio Management)

  • دریافت فایل معاملات از بورس و درج معاملات در سیستم
  • ثبت کلیه عملیات دریافت و پرداخت
  • ثبت افزایش سرمایه های احتمالی شرکت های بورسی
  • مدیریت سودهای پرداخت شده در مقطع پرداخت سود
  • مدیریت صورتحساب کارگزاران مرتبط با شرکت
  • مدیریت صورتحساب شرکتهای بورسی طرف حساب