سازماندهی و تشکیلات

تعریف درختواره تشکیلات سازمانی در قالب واحدهای مختلف سازمان؛

پشتیبانی از فرایند استخدام بر اساس چارت مصوب سازمان؛

گزارش تشکیلات سازمانی به همراه پرسنل شاغل در هر پست؛

 

طراحی مشاغل

تعریف مشاغل سازمان به همراه شرح شغل و شرایط احراز؛

کنترل تناسب شغل با شاغلین؛

 

پرسنلی

تشکیل پرونده پرسنلی در بدو استخدام

امکان بروزرسانی اطلاعات شخصی و سازمانی

گزارشات پرسنلی مشتمل بر اطلاعات فردی و سازمانی

 

کارگزینی

صدور انواع احکام کارگزینی؛

مدیریت قراردادها و صدور و تمدید قرارداد یه صورت فردی و گروهی؛

پشتیبانی از انواع استخدام و محل های خدمت؛

تعیین عوامل حقوق و دستمزد، متغیرهای تعیین کننده عوامل؛

بکارگیری فرمول های محاسباتی حقوق و دستمزد؛

پیاده سازی انواع مدل های حقوق و دستمزد منطبق با آئین نامه ها؛

ایجاد جداول مالیاتی و گروههای بیمه ای؛

 

مدیریت حضور

قابلیت تخصیص انواع مدل های حضور، مجوز های اضافه کاری و ...؛

امکان برقراری ارتباط با انواع دستگاه های کارت ساعت؛

امکان بررسی درخواست مرخصی و ماموریت در کارتابل مدیران؛

محاسبات کارکرد پرسنل بر اساس مدل های حضور و ارسال به سیستم جبران خدمات؛

ارائه انواع گزارشات مدیریت حضور

 

جبران خدمات:

امکان تعریف دوره های پرداخت و زمان بستن دوره؛

ساخت فایل بیمه و مالیات؛

صدور فیش حقوقی به صورت علی الحساب و قطعی؛

حسابداری جبران خدمات با قابلیت صدور سند حقوق به صورت اتوماتیک؛

 

مدیریت عملکرد:

امکان تعریف شاخص های عملکردی در گروههای مختلف شغلی؛

ارزیابی 360 درجه عملکرد کارکنان؛

امکان تایید نمرات ارزیابی توسط مدیر ارشد؛

قابلیت نرمال سازی امتیازات عملکرد؛

ارائه گزارشات متنوع عملکرد به صورت کارنامه عملکردی در سطح پرسنل، ارزیاب، مدیران؛

 

سیستم وام:

امکان تعریف انواع وام و میزان معافیت ها به صورت انفرادی و گروهی؛

تعیین شیوه محاسبات، میزان کارمزد قابل پرداخت و تقسیط وام توسط کاربر؛

امکان کسر اقساط وام از حقوق ماهانه و درج در فیش حقوقی؛

 

مدیریت دسترسی

امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به بخش های مختلف سیستم

سلف سرویس کارکنان ESS

مشاهده پرونده پرسنلی، کارکرد روزانه و ماهانه، فیش حقوقی و کارنامه عملکردی؛

ثبت درخواست مرخصی، دریافت ابلاغ ماموریت ها؛

 

کارتابل مدیران

بررسی درخواست های پرسنل اعم از مرخصی و ...

ارزیابی عملکرد پرسنل به صورت انفرادی یا مقایسه ای؛

مشاهده گزارشات MIS مختص مدیران؛

به همراه سایر امکانات موجود در قالب ساف سرویس کارکنان.

 

گزارشات BI

ساخت انباره داده های پرسنلی Data ware house

تهیه داشبورد مدیران و ارائه گزارشات متنوع مدیریتی.