نرم افزار حسابداری مالی پرديس به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که می تواند با مدلهای مختلف حسابداری اعم از موسسات تجاری، خدماتی، پیمانکاری و سرمايه گذاري تطبیق یابد و در اندازه های مختلف اجرا شود.

0